תקנון והסכם השתתפות בהרצאה/סדנא

 

תקנון זה תקף ביחס לכל ההרצאות/סדנאות של רועי פרץ ע.מ 300064839 (להלן: "העסק").

תנאי ההתקשרות בין הצדדים הינם בהתאם למפורט בתקנון זה. בהרשמתו להרצאה/סדנא מסכים הנרשם למלוא התנאים המפורטים בתקנון. על הנרשםלקרוא בעיון תקנון זה בטרם ההרשמה.

תכני ההרצאה, מחירה ותנאי התשלום, הינם כמפורט באתר האינטרנט של החברה.

ההרשמה להרצאה/סדנא הינה על בסיס מקום פנוי ובהתאם למדיניות החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההרצאות מועברות באופן מקוון באמצעות תוכנת 'זום' ו/או באופן פרונטלי (כל הרצאה לגופה)

לחברה עומדת הזכות לעשות שימוש בתמונות וצילומים מההרצאות בהשתתפות הנרשם, במסגרת פעולות שיווק שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והנרשם נותןהסכמה ללא הגבלה לשימוש כאמור, ללא תמורה כלשהי, וזאת ללא יוצא מן הכלל.

באם ימצא כי הנרשם אינו מתאים להשתתף בהרצאה מכל בחינה שהיא, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו לאלתר, לפי שיקול דעתה ומבלי שתהאלנרשם כל טענה ו/או תביעה. במקרה זה, החברה תשיב לנרשם את החלק היחסי מדמי התשלום.

באחריותו המלאה של הנרשם לעקוב אחר עדכוני החברה המתפרסמים מעת לעת, לרבות באתר באינטרנט.

חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר בתכני הלימוד, למעט לטובת הלימוד עצמו.

מלוא הזכויות בתכני הלימוד וכל החומרים הנלווים, הינם בבעלות מלאה של החברה ומוגנים על פי דיני זכויות יוצרים.

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לבטל הרצאה, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתנאים כדלקמן:

במקרה של ביטול הרצאה טרם פתיחתה, יינתן לנרשם החזר כספי מלא.

במקרה של ביטול הרצאה לאחר תחילתה, יינתן לנרשם החזר כספי חלקי באופן יחסי בהתאם למספר ההרצאות אשר התקיימו בפועל מתוך אותה סדרתהרצאות (במידה ומדובר בסדרה).

הנרשם מסכים בזאת כי פרטיו יופיעו במאגרי המידע של החברה, לרבות לצורך משלוח הודעות, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, ומוותר על כל טענה בענין זהכנגד החברה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. החברה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגריהמידע ו/או להעביר את המידע לצדדים שלישיים.

סמכות השיפוט בכל מחלוקת בין הצדדים תהא לבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

המשתתף מאשר כי קרא בעיון והבין את התקנון וכי הוא מבין ומאשר את האמור בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ומתחייבת לעדכן את הנרשם / את המשתתף באשר לשינויים שבוצעובתקנון. 

 

מדיניות ביטולים:

ביטול רישום להרצאה /סדנא  לסדרת הרצאות/סדנאות אשר ייעשה 14 ימי עסקים לפחות לפני מועד תחילת ההרצאה / הסדרה יזכה את הלקוח להחזרהתשלומים ששולמו עבור ההרצאה / הסדרה, בניכוי דמי ביטול כחוק.

 

ביטול רישום להרצאה מקוונת בתקופת זמן של פחות מ 14 יום מיום תחילת ההרצאה /סדנא  הסדרה, יזכה את הלקוח בהחזר של %50 בלבד מסךהתשלומים ששולמו עבור ההרצאה / סדרת ההרצאות.

 

במקרה של ביטול רישום להרצאה פרונטלית (קרי עם נוכחות פיסית) בתקופת זמן של פחות מ 14 יום מיום תחילת ההרצאה, לא יינתן ללקוח כל זיכוי.

 

מובהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול הרשמה, לא יוחזרו דמי ההרשמה בסך של 200 ₪ (לסדרה) / 50 ש"ח (להרצאה בודדת), אשר הנם דמי טיפולמנהלי ואינם מהווים חלק משכר הלימוד / שכר ההשתתפות.

 

ביטול רישום יעשה בכתב בלבד ויומצא לחברה במשרדיה, בציון שם מלא, מס' תעודת זהות וחתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו הודעהבכתב, לא יהווה ביטול הרשמה.

 

למען הסר כל ספק, אי-הופעה להרצאות/סדנאות  ו/או אי צפייה בהקלטות ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אשר אינהבהתאם תקנות והנחיות ההשתתפות של חברת רועי פרץ, לא תחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול אשרלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות דלעיל.

 

כל בקשת ביטול תיבחן על ידי החברה ותשובה לבקשה תומצא ללקוח בתוך 14 ימי עסקים לכתובתו כפי שעודכנה במסגרת ההרשמה ו/או בכל אמצעי קשראחר אשר עודכן על ידי הלקוח.

 

תנאי הביטול דלעיל נכונים להרצאות פרונטליות ולהרצאות מקוונות כאחד.